Varstvo osebnih podatkov

Izjava glede varstva osebnih podatkov ZVEZE ROTARY KLUBOV SLOVENIJE – RI Distrikt 1912

I. Uvodno

Ta izjava se nanaša na zbirko podatkov o fizičnih osebah (v nadaljevanju: osebni podatki), ki so člani organizacije Rotary International, One Rotary Center 1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201-3698, ZDA (v nadaljevanju: RI)in hkrati člani katerega izmed Rotary klubov (v nadaljevanju: člani), ki so člani ZVEZE ROTARY KLUBOV SLOVENIJE – RI Distrikt 1912.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE – RI Distrikt 1912, Stegne 23A, Ljubljana, Slovenija, matična številka 4000986000 (v nadaljevanju: upravljavec).

II. Viri osebnih podatkov in podlage za obdelavo

Upravljavec osebne podatke pridobiva iz treh virov, in sicer:

A. od RI, ki osebne podatke upravljavcu posreduje na podlagi osebne privolitve člana, in sicer gre za naslednje osebne podatke člana:
     – ime in priimek,
     – naziv Rotary kluba, katerega član je,
     – funkcija člana v Rotary klubu,
     – datum rojstva,
     – spol,
     – veščine in interesi,
     – programi, v katerih sodeluje,
     – podatki o trenutni zaposlitvi,
     – komu je član boter,
     – naslov prebivališča,
     – rotarijska identifikacijska številka, ki jo je članu dodelil RI,
     – poklic, ki ga član opravlja,
     – e-poštni naslov;
B. neposredno od člana, na podlagi njegove osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov, in sicer gre za naslednje osebne podatke člana:
     – slika,
     – status v Rotary klubu,
     – funkcija v Rotary klubu,
     – leto funkcije v Rotary klubu,
     – leto vstopa v Rotary klub,
     – strokovni naziv (izobrazba),
     – poklic,
     – spol,
     – naslov prebivališča,
     – leto rojstva,
     – domača telefonska številka,
     – mobilna telefonska številka,
     – tuji jeziki, ki jih član obvlada,
     – zaposlitev (naziv delodajalca),
     – naslov delodajalca,
     – telefonska številka pri delodajalcu,
     – mobilna telefonska številka pri delodajalcu,
     – službeni e-poštni naslov,
     – naslov (URL) spletnega mesta delodajalca,
     – dejavnost (panoga) delodajalca,
     – morebitni drugi podatki, ki jih član sam vnese v aplikacijo Digitalno platformo distrikta 1912,
       dostopno na spletnem naslovu http://www.rotaryslovenija.org/ nadaljevanju: aplikacija);
C. od Rotary kluba, katerega član je član:
     – podatki o danih donacijah člana (višina, datum in namen donacije);
     – podatki o opravljenih delovnih urah (število ur, datum opravljanja dela in namen).

Posredovanje osebnih podatkov iz točke B. je prostovoljno. Član se sem odloči, katere osebne podatke od tistih, navedenih v točki B., bo posredoval upravljavcu.

III. Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke člana iz II. člena te izjave obdeloval izključno za naslednje namene:
     – objava seznama vseh članov Rotary klubov, ki so člani upravljavca (enkrat letno); seznam je dostopen vsem članom v elektronski obliki;
     – obveščanje (z navadno pošto, SMS sporočili, telefonskimi sporočili in e-poštnimi sporočili) o dogodkih, aktivnostih, ponudbah in novicah,
       ki se tičejo ali nanašajo na

Rotary klube, ki so člani upravljavca, ali na upravljavca ali na RI;
     – obračun in vodenje Rotary članarine za potrebe klubov, ki so člani upravljavca, za potrebe upravljavca in za potrebe RI;
     – javna objava in prikazovanje podatkov v aplikaciji in v multimedijskem imeniku Zveze Rotary klubov Slovenije in multimedijskem
       imeniku RI;
     – segmentiranje za namene ciljanega (targetiranega) obveščanja;
     – statistična obdelava za potrebe poročil klubov, Zveze Rotary klubov Slovenije in RI ;
     – spremljanje aktivnosti člana glede prejetih e-poštnih in SMS sporočil, in sicer beleženje, ali in kdaj je član odprl oziroma prebral prejeto
       sporočilo, in na katere povezave v obvestilu je kliknil oziroma jih odprl;
     – neposredno trženje proizvodov in storitev s strani klubov, ki so člani upravljavca, s strani upravljavca in s strani RI.

S sprejemom te izjave oziroma s podajo osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov se član strinja in soglaša:
     – da upravljavec zbrane osebne podatke člana uporablja za navedene namene;
     – da upravljavec zbrane osebne podatke posreduje RI in Rotary klubu, katerega član je član.

IV. Pogodbeni obdelovalci

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcev, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer:
     – Interaktivne Multimedijske Storitve – MediaInteractive Franc Dolenc s.p., Demšarjeva cesta 10, 4220 Škofja Loka: hramba in obdelava
       osebnih podatkov,, ki so vneseni v aplikacijo;
     – ePrvak, trženjsko svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka 3852377000: hramba e-poštnih naslovov,
       pošiljanje e-poštnih sporočil, spremljanje aktivnosti člana glede prejetih e-poštnih sporočil.

V. Zavarovanje osebnih podatkov in obdobje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.rotaryslovenija.org/VOP.

Upravljavec zbrane osebne podatke hrani največ do poteka članstva v Rotary klubu, ki je član upravljavca. Podrobnejše informacije glede roke hrambe osebnih podatkov se nahajajo v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

VI. Pravice članov v zvezi z osebnimi podatki

Član lahko katerikoli osebni podatek iz točke B. II. člena v aplikaciji kadarkoli sam spremeni, dopolni ali izbriše.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec popravi ali dopolni netočne ali nepopolne osebne podatke o članu namene in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec vse ali določene osebne podatke preneha uporabljati za določen namen ali določene namene in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec določene ali vse njegove osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, da ni več mogoča povezava podatkov s članom, in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član je izrecno seznanjen z dejstvom, da lahko izpolnitev zahteve iz 3. ali 4. odstavke tega člena vpliva na njegove pravice in interese, ki izhajajo iz članstva v Rotary klubu, ki je član upravljavca, ali ki izhajajo iz članstva v RI.

VII. Uporaba spletnih piškotkov

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij aplikacije se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):
     – piškotki za analitične namene;
     – piškotki za …

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega člana, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme, s katero dostopa do aplikacije. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Član uporabo piškotkov bodisi dovoli, bodisi zavrne, svojo izbiro pa lahko naknadno tudi spremeni.
Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve (tajanje) je razviden iz spodnje tabele:

Ime piškotka

Servis

Lastnik

Veljavnost

Opis

_utma

Google Analytics

Google Inc.

2 leti

Namenjen identifikaciji uporabnika (števila obiskov, prvega in zadnjega obiska).

_utmb

Google Analytics

Google Inc.

30 minut

Namenjen beleženju trajanja obiska. Beleži točen čas, kdaj je uporabnik začel obisk (sejo).

_utmc

Google Analytics

Google Inc.

konec seje

Namenjen beleženju trajanja obiska.

_utmz

Google Analytics

Google Inc.

6 mesecev

Namenjen beleženju od kod je uporabnik prišel na stran, kateri iskalnik in ključne besede je uporabil ter lokacijo, s katere je uporabnik dostopal.

_utmv

Google Analytics

Google Inc.

2 leti

Namenjen segmentaciji uporabnika.