ŽENSKE IN ROTARY: Zgodovina 76-letnega boja žensk za pravico do članstva v RI

ŽENSKE IN ROTARY:

Zgodovina 76 -letnega boja žensk za pravico do članstva v RI

 

»Gibanje za ženske pravice je trajalo od leta 1848 do leta 1920, torej 72 let. Gibanje žensk znotraj rotarijskega gibanja je trajalo od leta 1911 do leta 1987, torej 76 let.« (Lyn Kenny)

 

Zahvaljujem se Andreju Božiču, guvernerju distrikta 1912 (Slovenija in Severna Makedonija) v letu 2023/24, ki me je po pogovoru na temo žensk in rotarija, na 2. konferenci pobratenih klubov in Global Grantov, 8. maja 2024, v Ljubljani spodbudil, da napišem nekaj besed o zgodovini žensk v rotariju.

Mislila sem, da bo ta prispevek krajši, vendar tisti, ki me zares dobro poznate veste, da ko v “nekaj zanimivega zagrizem, to naredim do konca.” Če se izrazim po košarkarsko, sem človek, ki gre do koša in da koš.

Po pregledu javno dostopne relevantne literature na to temo sem pripravila kratek zgodovinski pregled ženskega gibanja za pravico do članstva v Mednarodni rotarijski organizaciji (angl. Rotary International, v nadaljevanju RI). Ugotovila sem, da smo se v preteklosti v Sloveniji večinoma osredotočali na zgodovino rotarijcev in prvega rotary kluba v Sloveniji. Zaslužni prof. dr. Božidar Hribernik, pokojni rotarijec, član RC Maribor je napisal knjigo z naslovom »Prvi Rotary klub na Slovenskem slike in dokumenti Rotary kluba Maribor iz obdobja 1930-1941«. Edvard Škodič, član RC Ljubljana pa nas je skozi zanimiva predavanja popeljal skozi zgodovino rotarijstva v Sloveniji, kot na primer: »Začetki Rotarijskega gibanja v Sloveniji 1929-1941«. Zanimivo je, da se do tega trenutka nismo spomnili, da bi raziskali tudi izjemno zanimivo zgodovino žensk in rotarijskega gibanja.

Priznati moram, da sem skozi študijo te tematike odkrila mnogo novega in poglobila svoje vedenje o bogati zgodovini ženskega gibanja v rotarijstvu.

UVOD

V tem trenutku poteka v Singapurju največje letno zborovanje rotarijcev s celega sveta, Mednarodna rotarijska konvencija (angl. Rotary International Convention, krajše RIC). Letos RIC poteka v mestu, kjer je leta 1989 ženskam izglasovana pravica do članstva v RI.

  1. januarja 1989 na glasovanju v zakonodajnem svetu (t.i. Council of legislation) RI , ki poteka v Singapurju, pride do prelomnega trenutka v 76 – letnem ženskem gibanju v rotariju. Na glasovanju v Singapurju 328 (75 %) delegatov glasuje za in 117 (25 %) delegatov proti spremembi rotarijskih pravil in sprejetju žensk v RI.

Frank J. Devlyn, predsednik RI 2000/ 2001, delegate nagovori z naslednjimi besedami:

»Kolegi predstavniki, spomniti vas moram, da je svet leta 1989 zelo drugačen od leta 1905. Iskreno verjamem, da se mora rotary prilagoditi spreminjajočemu se svetu.”

Frank J. Devlyn, past RI president 2000/01 in Nina Kolenc, past DRR D1910 2007/08 (Austria, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Slovenija), ki je vodila delavnico na Rotaract Preconvention in bila aktivna govorka na Rotary International Convention 2009, Birmingham, VB (osebni arhiv).

 

Tudi Charles C. Keller, predsednik RI 1987/1988, se spominja obdobja v katerem  je kot predsednik RI obiskoval klube v RI po celem svetu. Pravi, da so bili ljudje zaskrbljeni za prihodnost rotarijstva, zato jim je odgovoril: »Ko iščete nove člane, poiščite dobre rotarijce in naj spol člana pri tem ne bo ovira.««

In tako se je po glasovanju v Singapurju, leta 1989 naša skupna rotary organizacija za vedno spremenila.

Ženske, pred 35 leti, uradno dobimo pravico do članstva v RI.

Vrnimo se vse do leta 1905 in 1911 ko se začne v rotarijstvu 76- letno gibanje žensk za pravico do članstva v RI, ki je v veliki večini rotarijcem neznana.

 

Zakaj o tem skoraj ničesar ne vemo?

O zgodovini ženskega gibanja v rotarijstvu se sezačne govoriti v zadnjem obdobju, ko Jennifer E. Jones, članica Rotary kluba Windsor-Roseland, Ontario, Kanada, postane prva predsednica RI, Mandat nastopi v rotarijskem letu 2022/23.

Gre za prvo predsednico RI v 115- letni zgodovini RI!

V kratkem bo svoj mandat nastopila Stephanie A. Urchick, članica Rotary kluba McMurray, Pennsylvania, ZDA, druga predsednica RI. Mandat nastopi v rotarijskem letu 2024/25.

Poudariti moram, da se zgodovina žensk v rotarijstvu šele začenja pisati.

Za uvod bom z vami delila izjemno zanimiv zapis Rotarijske globalne mreže zgodovinarjev  (angl. Rotary Global History Fellowship; v nadaljevanju RGHF).

»Informacije so zbrane in zapisane na podlagi osebnih intervjujev, dnevnikov, zapisov upravnega odbora RI, distriktnih in klubskih dokumentov ter iz prvoosebnih pripovedi mnogih udeležencev. To so večinoma anekdote. Številni deli se ponavljajo, saj informacije niso shranjene na nobeni skupni lokaciji, kot na primer v arhivih Rotary International.

Ker Rotary International nikoli ni načrtoval sprejema žensk, sekretariat ni nikoli nameraval hraniti informacij o njih, razen tam, kjer se je o tem uradno razpravljalo. Vse do odločitve vrhovnega sodišča v ZDA 4. maja 1987 RI dejansko ni verjel, da bo moral sprejeti ženske. Bili so nejevoljni. Vendar, če bi klub Belfast julija leta 1912 glasoval za sprejem žensk te celotne globalne zgodovine Rotary morda ne bi potrebovali.

Ker se je velik del tega materiala šele zbira se v zgodovinskem smislu ta zgodovina še piše. In ker RI še ni imel ženske, ki bi bila bodisi predsednica RI bodisi kot članica upravnega odbora (pogoj, da postanete predsednica), se del te zgodovine še ni zgodil.«

 

Danes vemo, da  je ta zapis že zastarel, saj smo ženske že imele prvo in bomo imele še drugo žensko predsednico RI.

Naša zgodba postane izjemno zanimiva, ko o njej spregovori Lyn Kenny, članica RGHF

»Gibanje za ženske pravice je trajalo od leta 1848 do leta 1920, torej 72 let. Gibanje žensk za pravice do članstva znotraj rotary gibanja je trajalo od leta 1911 do leta 1987, torej 76 let.«

Kdo je pravzaprav Lyn Kenny, da lahko izreče tako za nas ženske pomembne besede? Lyn Kenny, zgodovinarka, članica Rotary cluba Sunrise Vero Beach in RGHF velja za veliko poznavalko ženskega gibanja v rotarijstu. Več let svojega življenja je namenila raziskovanju zgodovine žensk v rotarijstvu. Pri tem je opravila številne intervjuje ter sodelovala na več distriktnih konferencah.

 

KRONOLOŠKI PREGLED

1905 in 1906

»Vse se je začelo 23. februarja 1905 v Chicagu, ko je Paul Harris, odvetnik, skupaj s tremi poslovnimi partnerji ustanovil rotary klub. V prvem statutu čikaškega kluba št. 1, ki je napisan januarja 1906 se omenja le »oseba« (angl. »persons«) in se ne omenja spola (angl. gender). Pri tem niso imeli v načrtu, da bi medse sprejeli ženske članice pravi Lyn Kenny.

Če želimo to naše gibanje razumeti se moramo vrniti v preteklost in se zavedati, da je bila družba v času ustanavljanja prvega rotary kluba povsem drugačna. Ženske so bile večinoma nezaposlene, brez izobrazbe, brez volilne pravice… Status žensk, ki so prej bile odvisne od moških, se v zahodni družbi začne nepovratno spreminjati med drugo svetovno vojno. Z vpoklicem moških v vojsko zasedejo ženske poklice, ki so bili prej v domeni moških. Z rastjo feminističnega gibanja v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja raste tudi vloga žensk v družbi.

1910

Leta 1910 v Chicagu ustanovijo Nacionalno združenje rotarijcev (angl. National Assotiation of Rotary). Na tem prvem letnem, vendar še ne mednarodnem, zboru rotarijcev sodeluje 16 rotary klubov. Na zboru poteka prvi uradni poskus za včlanitev žensk v rotary klube. Nekateri delegati odprejo temo o včlanitvi  žensk v rotary klube, vendar je ta pobuda pri veliki večini delegatov zavrnjena.

1911

Leta 1911 vse več žensk vstopa na lastno poklicno pot in opravlja lasten poklic. Med njimi je tudi Dr. Gertrude Stanton, optometristka, ki v Minneapolisu ustanovi izključno ženski rotary klub in mu predseduje kot prva predsednica kluba. Klub  se pri svojem delovanju naslanja na principe delovanja rotary kluba.

1911 do 1917

Med letoma 1911 in 1917 je v Duluthu v Minnesoti zelo aktivna Ida Buell, prva pravnica v tem mestu, ki ustanovi izključno ženski Rotary klub Duluth. (V tem času v Duluthu obstajata izključno moški in izključno ženski rotary klub).

1912

Leta 1912 v Duluthu, mestu kjer deluje izključno ženski rotary klub, poteka prva Mednarodna rotary konvencija (RIC), ki gosti 50 rotary klubov iz ZDA in tujine. Ustanovljena je Mednarodna rotary organizacija (RI). Na konvenciji nagovori delegate Ida Buell iz članica ženskega kluba Duluth, ki išče podporo za ženski rotary klub. Delegati razpravljajo o pobudi za sprejem žensk v rotary klub, vendar pobudo zavrnejo.

V Angliji in na Irskem imamo leta 1912 štiri rotary klubi, ki še pred mednarodnim zborom rotarijcev v Duluthu v upravnem odboru kluba razpravljajo na temo ženskega članstva. Razpravljo ali bi ženske lahko bile del rotarijskega srečanja in/ ali bi jim dovolili, da se udeležijo tedenskih kosil. Vendar, ker so takrat v Angliji in na Irskem že vedeli, da bo RI postala mednarodna organizacija zahtevo žensk na upravnem odboru zavrnejo.

1914

Žene rotarijcev, ki spremljajo rotarijce na konferenci prejmejo naziv »Rotary Ann’s«, poimenovan po ženah predsednikov klubov iz San Francisca in Philadelphie, Ann Brunnier in Ann Gundaker. Poimenovanje ni bilo nikoli omalovaževajoče, ampak izhaja iz zanimivega zgodovinskega dejstva.

1914/15

Izvršni odbor RI začne s politiko zavračanja ustanavljanja ženskih Rotary klubov.

1915

Rotary klub St. Paul v Minnesoti podeli operni pevk Florence MacBeth častno članstvo (angl. honorary member). Gre za enega izmed številnih “neuradnih” podelitev članstva kluba, ki jih rotarijci v preteklih desetletjih podelijo ženskam.

1915/16

Upravni odbor RI (angl. Board of Directors) ne odobrava ustanovitve ženskih »pomožnih« rotary klubov (angl. Women’s Auxiliary Rotary) ali ženskih neodvisnih rotary klubov (angl. Women’s Independent Rotary Club), ki uporabljajo v svojem imenu besedo Rotary; pri tem pa ne nasprotujejo organizacijam, ki bi imele drugačno poimenovanje od »rotarijskega«.

1920

  1. maja 1920 člani Rotary kluba Bristol povabijo na sestanek osemnajst poslovnih žensk. Predlagajo ustanovitev ženskega kluba in Eleanor Addison Phillips soglasno izberejo za ustanovno predsednico Bristol Venture Cluba. Klub hitro pridobiva nove članice in ima leta 1923 151 članic. Začne se širitev teh klubov po Evropi. Venture klubi obstajajo do leta 1930, ko pride do združitve venture in soroptimist klubov.

1921

Leta 1921 Alwida Harvey, žena takratnega predsednika Rotary kluba Chicago, vodi skupino štirih žensk, ki zberejo žene, hčerke, sestre in matere rotarijcev in ustanovijo »Ženske v rotariju«  (angl. Women of rotary). Na kosilu se zbere 59 predstavnic, ki ustanovijo nov klub z imenom »Chicago women of rotary«. RI se s poimenovanje kluba ne strinja in zahteva spremembo imena kluba, vendar ženske to povsem ignorirajo in preslišijo. Ko se članstvo kluba poveča na 250 članic si želijo leta 1923 ustanoviti neprofitno društvo. RI ponovno zahteva spremembo imena »Women of rotary«. Ženske to zahtevo RI ponovno zavrnejo.

1921

Na RIC v Edinburghu na Škotskem je leta 1921 izdan standardni statut kluba, v katerega se v 2. členu in III. razdelku zapiše: »Rotary klub tvorijo moški . . .”

1921

V Oaklandu v Kaliforniji leta 1921 ustanovijo prvi soroptimist klub.

Davis Kathy, članica GHF:

»Viri so enotni, da je na Soroptimist gibanje vplival obstoj rotarijanstva, vendar si niso enotni glede točnega odnosa med obema. Na primer, Davis je v sklicevanju na zgodnji soroptimizem v ZDA zapisal, da je bil soroptimizem ženska organizacija, povezana z rotary klubi za moške, ki je spodbujala podporo poklicnih žensk, pa tudi ideale služenja in internacionalizma.«(Davis Kathy 2017).

1923 in 1924

Oliver Golding, rotarijec iz Manchestra, povabi žene britanskih rotarijcev in predlaga ustanovitev ženskega Rotary kluba v Manchestru. Želi ustanoviti klub, ki ne bo ne ventura in ne rotary ann klub. Na sestanku, ki poteka 15. novembra 1923, se zbere 27 soprog rotarijcev, ki pod vodstvom Oliverjeve žene – Margarette Golding razpravljajo o oblikovanju neodvisne ženske skupine. Želijo si, da bi skupina delovala na podlagi rotarijskih načel ter si prizadevala za spodbujanje prijateljstva ter prostovoljne pomoči.

Leto kasneje, 10. Januarja 1924, Margarette Golding, medicinska sestra in poslovna ženska, postane prva predsednica Inner Wheel kluba. Margarette predlaga novo poimenovanje kluba – »notranje kolo« (angl. Inner Wheel). S tem so upoštevana takratna pravila v RI o poimenovanju klubov, saj poimenovanje kluba ne vsebuje besede »Rotary«. V tistem času Inner Wheel klubi predstavljajo redko priložnost v družbi, da bi se slišal ženski glas.

Danes je Inner Wheel ena največjih ženskih dobrodelnih organizacij na svetu.

1928

Novembra leta 1928 Oklahoma City Club št. 29 ustanovi organizacijo z imenom Rotary Ann. Klubi Rotary Ann začnejo izumirati v poznih 80 letih.

1930

Leta 1930 je ugotovljeno, da imajo članice venture in soroptimist klubov skupne cilje, zato se organizaciji združita.

1935 – PAUL HARRIS IN KNJIGA »THIS ROTARIAN AGE«

Paul Harris, ustanovitelj prvega rotary kluba na svetu, v svoji knjigi »This Rotarian Age« leta 1935, po mnenju Lyn Kelly, napiše nekaj izjemno pomembnega:

»Upam, da se bo današnja rotarijska organizacija razširila do te mere, da bo dovolj klubov za vse poklicne skupine tako za moške in ženske ter mlade, ki so prežeti z idealom pomagati (ang. Ideal of service). Nadalje je pisec prepričan, da ženske, ki preživljajo čas z družino potrebujejo stik z drugimi ženskami in to potrebujejo bolj kot moški. Posel moškim omogoča stik z drugimi moškimi in s tem nekakšno obliko discipline, ki je ženskam z razlogom in zaradi zaščite prikrajšana.« 

1949

Leta 1949 postane Edwina Nicholls v Salmon v Idahu lastnica moževe prodajalne avtomobilov in s tem prva lastnica prodajalne avtomobilov v ZDA. Ko njen mož, član rotary kluba umre se Edwina začne udeleževati rotarijskih sestankov. Misli namreč, da ima po pokojnem možu pravico do članstva v rotary klubu. (J)Več let misli, da je članica rotary kluba, saj ji nihče od članov kluba ne prepove obiskovanja rotary kluba. Njene klubske člane po večih letih vprašajo, zakaj ji ne povedo, da ona pravzaprav ni članica rotary kluba. Njihov odgovor se glasi: »Preveč nas je, ki smo ji dolžni denar.«

Zanimivo: vnuk Edwine Nicholls, Jack M. B. Selway, kasneje ustanovi Rotary Global History Fellowship.

1946

Jean Harris, žena Paula Harrisa ustanovitelja prvega rotary kluba, postane prva častna članica kluba Inner Wheel v Edinburghu na Škotskem.

1949

Ženske postanejo prejemnice štipendije Fundacije v RI (angl. Ambassadoral Scholarship).

1949

Plenarna govorka konvencije RI je igralka Madeleine Carroll, vneta podpornica otrok, ena prvih žensk, ki  govori na konvenciji RI. Naslednji sta slepa in gluha avtorica Helen Keller leta 1957 in avtorica Pearl Buck leta 1959.

1950

Na Mednarodni rotary konvenciji v Detroitu leta 1950 Ahmedabad club of India predlaga črtanje besede “moški” iz člena III Standardnega statuta kluba, vendar je predlog zavrnjen.

1964 do 1977

V letih od 1964 do 1977 obstajajo številni nadaljnji neuspešni poskusi sprejema žensk v RI.

Vso to našo zgodbo, ki jo Lyn Kenny dokumentira kot 76 – letno borbo žensk v RI, zaključi klub iz majhnega kalifornijskega mesta, klub z imenom RC Duarte.

1977

Ob 25-letnici kluba (t.i charter), dne 1. junija 1977, sprejme RC Duarte v klub Mary Lou Elliott, Donno Bogart in Rosemary Freitag. Ker v RI še vedno ni dovoljno sprejetje ženskih članic pošlje klub RC Duarte na RI le začetnice imen in priimkov novih članic (npr. M.L.E, D.B. in R.F.)  Ko to izve RI sledi, 27. marca 1978, sledi klubu RC Duarteju odvzem ustanovne listine. Nato se klub, ki ostane brez ustanovne listine, odloči in preimenujejo klub v »Ex Rotary Club of Duarte«. To ime kluba s predpono » »EX« (slv. »nekdanji«) obdrži ta rotary klub 11 let.

Nato se začne vrsta sodnih postopkov, ki jih sproži RC Duarte. Klub sprva vložil tožbo proti preklicu listine. Leta 1983 kalifornijsko višje sodišče razsodi v korist RI, vendar nato kalifornijsko prizivno sodišče istega leta razveljavi to odločitev. Sodišče odloči, da je Duarte Rotary Club spada pod okrilje zakonov o državljanskih pravicah Unruh, ki v Kaliforniji prepoveduje poslovno diskriminacijo. RI se pritoži na to odločitev pri kalifornijskem vrhovnem sodišču. Vendar sodišče zavrne obravnavo tega primera. Nato je vložena pritožba na vrhovno sodišče ZDA. Vrhovno sodišče ZDA svojo odločitev sprejme 4. maja 1987 in odloči da Rotary klubi ne smejo izključiti žensk iz članstva na podlagi njihovega spola.Vrhovno sodišče v bistvu potrdi odločitev kalifornijskega prizivnega sodišča. Odločitev sodnikov se glasi: 7 glasovov  za, 0 proti, 2 sodnika se izločita iz postopka glasovanja.

Dodajam še nekaj časopisih objav tistega časa:

NY Times piše (5. maj 1987): “Sodišče je zavrnilo argument Rotarija, da ima ustavno pravico prepovedati sprejem žensk članic kateregakoli pridruženega kluba zaradi svoje selektivne politike članstva, dejavnosti javne službe in drugih lastnosti.”

Associated Press (6. maj 1987) zapiše, da je »razsodba sodišča zavrnila idejo, da so Rotary klubi pogosto pomembni forumi za razvijanje poslovnih stikov (moških). “

THE BERGEN RECORD poroča, da bo ta odločitev odprla vrata ženskam, ne samo v Rotaryju, ampak tudi v drugih “samo moških” klubih, kot je Kiwanis. Slednje se tudi zgodi in Kiwani leta 1988 spremenijo svoj statut.

V ZDA se rotary po tej sodbi hitro odzove in sprejme odločitev vrhovnega sodišča (šele nato sledi RI). Uveljavi se politika, ki dovoli sprejetje kvalificiranih žensk v ameriške rotary klube. Nato, kot že zapisano na začetku prispevka, v Singapurju leta 1989 Mednarodni zakonodajni svet v RI, na svojem prvem zasedanju po razsodbi vrhovnega sodišča glasuje za odpravo zahteve “samo moški”…

V Newtonu sta sprejeti prvi ženski leta 1988, in sicer Laura Camp (junij 1988) in Pam Lazarro (nekaj mesecev pozneje).  Sylvia Whitlock po razsodbi sodišča postane prva ženska predsednica Rotary kluba. Ob 30-letnici praznovanja vstopa žensk v RI se RI odloči in izbere za prvo predsednico RI Jennifer E. Jones.

Jenifer E. Jones je postane prva ženska predsednica v RI in opravi mandat v rotarijskem letu 2022/23.

ZAKLJUČNE MISLI

Hvala, da ste si vzeli nekaj svojega dragocenega časa in prebrali ta prispevek z naslovom »ŽENSKE IN ROTARY: Zgodovina 76 -letnega boja žensk za pravico do članstva v RI«.

 

Po mojem vedenju gre za prvi tovrstni prispevek v D 1912 na temo žensk v rotarijstvu. Za raziskovanje in pisanje prispevka na temo žensk v RI sem porabila slaba dva tedna svojega časa. Za zgodbo, ki jo opisujem so ženske skupno porabile več kot 76- let svojega časa. Upam, da bo ta prispevek v prihodnosti v celoti izšel v eni od naslednjih tiskanih izdaj D 1912.

 

Kazalo bi predstaviti izjemno bogato zgodovino slovenskega rotarijskega podmladka, z nosilci nagrajenih projektov, uveljavljenih v D1910 in na RI, s konca 20. stoletja.

Če pogledamo na zapis prvega statuta RC Chicago iz leta 1906 lahko ugotovimo, da je ta zapis dal ženskam priložnost, da jih (nas) moški skozi to zgodovino boja za pravico do članstva v RI doživijo in vidijo kot vztrajne, borbene, trmaste, nepopustljive… in tiste, ki pridemo do konca.

Zapis v omenjenem statutu, ki ni predvideval v RI ženskega članstva je v zgodovino RI vnesel veliko dodatnega in pestrega delovanja žensk v različnih sredinah (klubih, organizacijah), ki bi ga bilo vredno dodatno raziskati – vlogo rotarijskega gibanja na nastanek mnogih zanimivih ženskih gibanj/organizacij (npr. Soropotimist, Inner Wheel kluba…).

 

Naj zaključim z mislijo Sylvie Whitlock, ki pravi, da je v ZDA  samo  še en moški rotary klub in da temu klubu »rotary celo grozi, da jim bo vzel ustanovno listino, če ne bodo našli ženskih članic.« Če to drži ne vem, vem le, da se v nadaljevanju Sylvie izreče misel:

»IT TAKES TWO TO TANGO…Poskusite, poskusiti pripeljati ženske in poskusite pripeljati nov aspekt v rotary. Moški prinesejo en del in drugi del ženske.«

RI se tako za vedno spremeni in postane organizacija, ki zna ceniti različnost, enakost in integriteto ter ceni prispevek ljudi vseh okolij, ne glede na njihovo starost, etnično pripadnost, raso, barvo kože, vero, družbenoekonomski status, kulturo, spol, spolno usmerjenost in spolno identiteto.

Predlagam, da naš distrikt v prihodnosti predlaga nekoga za nominacijo za nagrado Sylvia Whitlock Leadership Award. Gre za nagrado, ki se  vsako leto podeli enemu članu Rotaryja – ne glede na spol in staž pri Rotaryju – za aktivno delo za napredek žensk v Rotaryju. Nagrada je poimenovana po Sylvii Whitlock, prvi predsednici Rotary kluba, ki je preko rotarija vodila spremembe za ženske po vsem svetu.

 

Literatura

 

Davis, Kathy. 1. 10. 2011Dubious Equalities and Embodied Differences: Cultural Studies on Cosmetic Surgery. Rowman & Littlefield.  Google Books.

History of Woman in Rotary. Rotary international. Dostopno prek:  https://www.facebook.com/watch/?v=2415476338478397

History of Woman in Rotary. Rotary International. Več na: https://www.rotary.org/en/history-women-rotary

Hribernik, Božidar. 2006. Prvi Rotary klub na Slovenskem slike in dokumenti Rotary kluba Maribor iz obdobja 1930-1941. Maribor: SPEM Komunikacijska skupina.

Kenney, Lynn in Sandra Duckworth (31.3.2022).The Mouse that Roared: The history of Woman an Rotary since 2011. Rotart Global History Fellowship. Več na: https://www.youtube.com/watch?v=PAUkhsiyDqg

Rotary International. Sylvia Whitlock Leadership Award – Nomination form. Več na: https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_73rEh9vokrFqwpU?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0eGo_y_ExONJ0sa8v9_d5xDLrIVG-TpHYWEPqKRcl1NYpGkEx2_mInkF8_aem_AdO3sO-IYbxZA5s8NeJVdkK7vBwrhcEd-uVKHl8si7fOHGshfZ3sjaFsgA356YSvO9mFsv710nU-fprW1pqa3hk_

Rotary International in Great Britain & Ireland. 30. 6. 2020. Pushing the Boundaries of Rotary” The Story of Women in Rotary: Dr Sylvia Whitlock Humanitarian. Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=s9XRRBGQWRQ

Winterbottom, Norm. Woman and Rotary: A Potted History. Rotart Global History Fellowship. Več na: https://www.rghf.org/women-and-rotary/

 

Mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg.

 

  • RC Maribor Park (od 2018), D 1912 (Slovenija in Severna Makedonija), RC Maribor Lent (2009-2018), predsednica 2012/13, podpredsednica 2011/12, D 1912
  • Rotarian Action group, Global Network for Blood Donation, ustanovna članica in članica upravnega odbora (od 2007), International Bee Rotary Fellowship, iniciatorica, članica upravnega odbora (od 2021)
  • Board member D 1912, asistentka Asistenta guvernerja (2018 -2023), Intercountry Committee (ICC) koordintorica z Avtrijo D 1912 (od 2018)
  • District Rotaract Representative (DRR) D 1910 (Avtsrija, Bosna in Herzegovina, Hrvaška in Slovenija 2007/08, Rergional Coordinator za Slovenijo (RCO) 1910 (Avstrija, Bosna in Herzegovina, Hrvaška, Madžarska in Slovenija) 2005/06

 

______________________________

  1. Podnapis pod objavljeno fotografijo za spletno stran RI D 1912:

 

 

Frank J. Devlyn, past RI president 2000/01 in delegat iz Singapurja leta 1989 in Nina Kolenc, past DRR D1910 2007/08 (Austria, Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Slovenija), ki je vodila delavnico na Rotaract Preconvention in bila aktivna govorka na Rotary International Convention 2009, Birmingham, VB (osebni arhiv).