IBRF fotografski natečaj / photo competition

International Bee Rotary Fellowship (IBRF organizira  Drugi fotografski natečaj na temo opraševalcev.  Namen fotografskega natečaja je ozaveščanje družbe in zlasti mladih o pomembni vlogi, ki jo imajo v naravi čebele in drugi opraševalci v naravnem okolju. Udeleženci na fotografskem natečaju sodelujejo na način, da posnamejo fotografijo opraševalcev v njihovem naravnem okolju ter jo pošljejo organizatorju, ki nato s komisijo izbere najboljše fotografije in jih nagradi.

The International Bee Rotary Fellowship (IBRF) is organizing the 2nd Pollinator Photo Competition. The aim of the photo competition is raising awareness of the society, especially young people, about the important role that bees and other pollinators have in nature. Participants in the photo competition participate by taking a photo of pollinators in their natural habitat and sending it to the organizer, who then selects the best photos with a committee and awards them.

POGOJI ZA SODELOVANJE in PRAVILA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
1. V nagradnem fotografskem natečaju lahko sodelujejo vsaka fizična oseba, skupina fizičnih
oseb ali organizacija (npr. vrtec, osnovna šola, šola s prilagojenim programom, organizacije
za delovno terapijo).
2. Udeleženci fotografskega natečaja sodelujejo tako, da sami, v skupini ali v kakšni drugi
organizaciji posnamejo fotografijo opraševalcev (kot so čebele, čmrlji, metulji in drugi) v
njihovem naravnem okolju, ki ju pošljejo na elektronski naslov IBRF
(beeRCfellowship@gmail.com). Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z največ dvema
fotografijama.
3. Fotografski natečaj poteka od dneva javne objave do vključno 30. septembra 2024, ko
poteče rok za oddajo prijave (fotografije).
4. Prijava na fotografski natečaj, ki se pošlje na elektronski naslov IBRF, mora obvezno vsebovati:
− podatek o tem, kdo (oseba, skupina oseb ali organizacija) je fotografijo posnel,
− kontaktne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko).
5. Dobitniki nagrad bodo javno razglašeni najkasneje do 15. oktobra 2024 na Facebook strani
IBRF (https://www.facebook.com/InternationalBeeRotaryFellowship), obveščeni pa bodo
tudi po elektronski pošti.
6. Vsi nagrajenci (zmagovalna fotografija, ime in priimek udeleženca, skupine oz. organizacije)
fotografskega natečaja bodo javno objavljeni na Facebook strani IBRF
(https://www.facebook.com/InternationalBeeRotaryFellowship). Udeleženci s sodelovanjem
na natečaju in prijavo na natečaj izrecno soglašajo z objavo navedenih podatkov na Facebook
strani IBRF in morebitnih ostalih komunikacijskih kanalih.
3
7. Zbrani osebni podatki udeležencev se obdelujejo samo za namen izvedbe fotografskega
natečaja in se po zaključku trajno uničijo.
NAGRADNI SKLAD in IZBOR NAGRAJENCEV
1. V okviru fotografskega natečaja se podeli do 5 (pet) nagrad za pet najboljših fotografij čebel
in drugih opraševalcev v naravnem okolju. Vsaka nagrada je sestavljena iz posebnega
priznanja in praktične nagrade oz. izdelka, ki je povezan s čebelami. Nagrada ni izplačljiva v
denarju.
2. Nagrajence bo izbrala triričlanska komisija, ki jo sestavljajo Anton Gradišek (predsednik IBRF),
Anton Končnik (prejšnji predsednik IBRF) in Matej Vošner (vodja projektov). Komisija bo
zasedala po zaključku natečaja.
3. Odločitev komisije glede nagrajencev je dokončna in zoper njo ni možna pritožba.
4. O prevzemu nagrade se nagrajenec/-ka dogovoril z organizatorjem po javni objavi rezultatov.
KONČNE DOLOČBE
1. Ta pravila fotografskega natečaja predstavljajo izključna pravila za organizacijo natečaja in
podelitev nagrad. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani
organizatorja natečaja predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje
sodelujočih s pravili fotografskega natečaja.
2. Za razlago pravil fotografskega natečaja je pristojen organizator. Odločitev organizatorja
glede razlage pravil fotografskega natečaja je dokončna in zoper njo ni pritožbe. S
sodelovanjem v fotografskem natečaju udeleženec sprejema ta pravila in z njimi izrecno
soglaša.
3. V primeru kršitev pogojev in pravil tega fotografskega natečaja je vsak sodelujoči
organizatorju in/ali tretjim osebam sam odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v
tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli
sodelovanja in/ali ga kadarkoli med trajanjem natečaja izključi iz nadaljevanja natečaja. Ta
določba velja tudi po preteku natečaja.
4. Organizator si pridržuje pravico do prekinitve natečaja v vsakem trenutku, brez navedbe
razloga.
4
5. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil fotografskega natečaja. O vseh
spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z javno objavo na
Facebook strani IBRF.
6. Organizator fotografskega natečaja v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za
kakršnekoli posledice in/ali poškodbe udeležencev v zvezi z zajemom fotografij čebel in drugih
opraševalcev v naravnem okolju ali kakršnihkoli posledic in/ali poškodb uporabe nagrad.
7. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z natečajem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani (Slovenija).
8. Pravila natečaja pričnejo veljati z javno objavo natečaja na spletni strani IBRF.